Poznańskie Studia Slawistyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Poznańskie Studia Slawistyczne

Czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

(ISSN 2084-3011)

Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej  ?Poznańskich Studiów Slawistycznych?, check czasopisma powołanego w celu publikacji efektów najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych, visit this adresowanego do wszystkich, more about polskich i zagranicznych, znawców i miłośników kultury słowiańskiej oraz bałkańskiej. Na jego łamach ukazują się teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), folklorystyczne, antropologiczne, kulturoznawcze, historiograficzne, religioznawcze i socjologiczne w wieloaspektowych, interdyscyplinarnych i często komparatystycznych ujęciach, rozpatrujące różnorodne zagadnienia slawistyczne oraz bałkanistyczne. Interesuje nas bałkańska słowiańszczyzna i niesłowiańskie Bałkany w ich słowiańskim kontekście i w ujęciach komparatystycznych.

Czasopismo powstało w 2011 roku, a jego wydawcą jest Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na przełomie grudnia i stycznia ukazał się pierwszy numer periodyku, zatytułowany Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, w czerwcu 2012 roku wyszedł drugi numer poświęcony Intersemiotyczności. Trzeci numer, zatytułowany Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim trafił do rąk czytelników w grudniu tego samego roku. Tom kolejny, który ze względu na ogromne zainteresowanie tematyką zaproponowaną w trzecim numerze jest również poświęcony magii, stanowiąc tym samym kontynuację grudniowej publikacji (Magiczna moc słów w językach, literaturach oraz kulturach słowiańskich) ukazał się w kwietniu 2013. W grudniu zaś tego samego roku opublikowany został numer poświęcony boskiej stronie władzy (Boskość władzy w kulturach oraz języka słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei). W roku 2014 ukazały się kolejne dwa tomy "Poznańskich Studiów Slawistycznych": Dysydenci, kontestatorzy, kultur sprzeciwu i współczesność oraz numer specjalny, poświęcony w całości chorwackiemu pisarzowi Antunowi Gustavowi Matošowi. Kolejne lata istnienia czasopisma przyniosły numery tematyczne zatytułowane Mikronarody słowiańskie ? język, literatura, kanon kultury, Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym oraz Relacja państwo ? Kościół w historii i kulturze.

Czasopismo "Poznańskie Studia Slawistyczne" znajduje się na liście B wykazu czasopism naukowych. W ostatniej ankiecie ewaluacyjnej, której wyniki ogłoszono w grudniu 2015 roku periodyk uzyskał 9 punktów.

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że nasze czasopismo rozszerza przestrzeń dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.

Redakcja


Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione na "Poznańskie Studia Slawistyczne". Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.

Wersja elektroniczna czasopisma Poznańskie Studia Slawistyczne jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

Numery naszego czasopisma mogą Państwo znaleźć w bazach CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz AMUR (Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Czasopismo indeksowane jest także na listach ERIH PLUS, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, Index Copernicus oraz Arianta.

  

Dotychczas ukazały się:

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (1/2011)

PSS I

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (2/2012)

PSS II

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (3/2012)

PSS 3

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (4/2013)

PSS IV

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (5/2013)

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (6/2014)

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (7/2014)

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (8/2015)

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (9/2015)

"Poznańskie Studia Slawistyczne" (10/2016)

Wyświetlanie numer 10, okładka.jpg

 


Ostatnio dodane artykuły

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

"Poznańskie Studia Slawistyczne" dziękują za wsparcie firmie